กองทัพเรือ  มูลนิธิราชสกุลอาภากร ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สมาพันธ์และ มูลนิธิสมาพันธ์ ชมรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพไทย  การจัดงาน “เดิน-วิ่ง 138 ปี กรมหลวงชุมพร” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบรอบ 138 ปี ในวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์  กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระจริยวัตรที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติ กล่าวคือ ทรงได้รับการยกย่องขนานพระนามในฐานะ “องค์บิดาของทหารเรือไทย” และยังทรง ศึกษาแพทย์แผนโบราณร่วมกับวิชาแพทย์ตะวันตกซึ่งปัจจุบัน เรีอกว่า “การแพทย์เชิงบูรณาการ”พระองค์ได้ให้การรักษาคนไข้ด้วยพระเมตตา ด้วยพระองค์เอง โดยไม่ทรงคิดค่าใช้จ่ายกับผู้ใด ทรงอุทิศพระวรกายเป็นที่พึ่งแก่ประชาชน อย่างไม่ถือพระองค์  ประทานความช่วยเหลือคนไข้ไม่เลือกชั้นวรรณะ ยากดี มีจน จนได้รับการขนานพระนามเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปว่า  “หมอพร”  และ “เสด็จเตี่ย” ของประชาชนทั่วไป พระองค์เป็นที่เคารพสักการะและศรัทธาของประชาชนอย่างไม่เสื่อมคลายจวบจนปัจจุบัน

การจัดงานเดิน-วิ่งครั้งนี้ เป็นการเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระจริยวัตรของพระองค์ท่าน ให้ความสำคัญการดูแลสุขภาพกำลังพลและครอบครัวของข้าราชการกองทัพเรือตลอดจนประชาชนทั่วไป  นอกจากการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสุขภาพแล้ว ยังได้รับบุญกุศลที่ร่วมสมทบทุนการก่อสร้างอาคารห้องประชุมกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ภายในตำหนักพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ  ตำบลพลูตาหลวง  อำเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี