มูลนิธิราชสกุลอาภากร

ในพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

 

มูลนิธิราชสกุลอาภากรฯ  ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 1003 ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โทรศัพท์ 0-2468-2696 , 08-4642-5577 , 09-6951-4895

โทรสาร 0-2877-8642

email : abhakara@yahoo.co.th