มูลนิธิราชสกุลอาภากร ในพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์  ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางประสานประชาชน หน่วยงานที่มีความรักเคารพศรัทธาในพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และดำเนินกิจกรรมสาธารณกุศล ส่งเสริม ด้านการศาสนา การศึกษา การแพทย์ สุขอนามัย การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย รวมทั้งกิจกรรมสาธารณกุศลร่วมกับสถาบัน องค์กรอื่นๆ