วันที่ 19 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ที่ทั้งทหารเรือไทย และประชาชนทั่วไป เคารพรัก และศรัทธาในพระองค์ ขนานพระนามว่า “องค์บิดาทหารเรือไทย” หรือ “เสด็จเตี่ย” หรือ “หมอพร” และได้ยึดถือเป็น “วันอาภากร” วันที่เหล่าผู้ที่เคารพรักและศรัทธา จะได้ร่วมกันเทิดพระเกียรติ และเผยแผ่พระเกียรติคุณของพระองค์ท่าน

ใส่ความเห็น