ใบรับบริจาคของมูลนิธืราชสกุลฯนำไปหักลดหย่อนภาษีได้

certifacate935-donate-can-refund

มูลนิธิราชสกุลอาภากร ในพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ได้รับประกาศจากกระทรวงการคลัง ให้ เป็นองค์การ หรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 935 ของประกาศกระทรวงการคลังฯ 


ท่านผู้มีจิตศรัทธากุศลบริจาคสนับสนุนกิจกรรมการกุศลของมูลนิธิฯ สามารถนำใบรับเงินบริจาค ไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้พึงประเมิน ประจำปีภาษี พ.ศ. 2559 นี้เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ร่วมบริจาคได้ที่ มูลนิธิราชสกุลอาภากรฯ โทร 02-468-2696 ,08-4642-5577